Саноат буг генераторлари кичик  улчамларида олинган бугнинг паст харажатларини ва юкори ишчи курсаткичларини таъминлайди. Энг замонавий электр буг генераторлари йокилгандан сунг буг ишлаб чигариши мумкин,эски классик дизайнлар буг учун бироз вакт талаб этади.

Замонавий саноат буг генераторлари курилиши ва ишга туширилишини энг киска вакт ичида, шунингдек ишончли ишлаш, кулай фойдаланиш ва хавфсиз ишлашни таъминлайди – бу  куйидаги вазифалар учун энг яхши вариант:

• Кондиционерларнинг вазифаси буш жой булса,  ускунадан юкори буш жой булмаслиги.

• Саноат буг генераторлари ажратиб олинади ва пайвандлаш ускунасидан фойдаланмасдан тупланиши мумкин.

• Дизель, газ ва электр буг ишлаб чикарувчиларининг афзалликлари уларнинг ихчам улчамлари хисобланади ва мажмуа ягона платформада бажарилиши, катта хажмдаги буг генераторлари катта тизимларни урнатишни талаб килади ва саноат буг генераторларини урнатиш буйича лойиха-монтаж ишлари хам мумкин.

• Мавсумли юкларнинг узгариши – юкларнинг узгариши мавжуд белганда ,газ ва дизель саноат буг генераторлари самарали ишлатилиши ва истеъмолчиларни иктисодий жихатдан истеъмол килиши мумкин.

• Сифатли электр буг генераторлари узгаришларини тезкор ва самарали бажариш учун, буг ишга туширилгандан сунг камида 5 дакикада ишлаб чикарилади. Шу билан бирга, ёкилги сакланади ва саноат буг генераторлари учун техник харажатлар камаяди.

Буг генераторларини куллаш жойлари.

Саноат буг генераторларининг барча линияси саноатнинг куплаб сохаларида ва кишлок хужалигида кулланилади:

Нефть ва газ конлари комплекслари:

– Нефть казиб олишни жфдаллаштириш учун бугнинг нефтли сув омборларига куйилиши:

– Битум катламлари ва битумларни ишлаб чикариш:

– киш мавсумида темир йул юк вагонларини тезкор равишда туширишни таъминлаш:

– Нефть ва кимё махсулотларидан цистерналарнинг ички юзасини тозалаш:

– ёкилги ва ёнилги саклаш жойлари:

– фойдали казилмалар казиб олиш:

– Киш мавсумида кумир конларининг казиб олиш ишларини иссиклик билан кайта ишлаш:

– Кийин иклим шароитида фойдаланиш учун саноат буг генираторларини ишлатадиган мобил иссиклик пунктини яратиш.

Кимё саноати ва тиббиёт корхоналари:

– Ускуналарни ва курилмаларни стерилизация килиш:

– кузикорин ва микроорганизмларнинг хаётий фаолияти учун оптимал микроиклимнинг параметрларини яратиш.

• Йгрилиш саноати корхоналари:

Буг камераларида темир – бетон махсулотларини буглатиш:

– киш мавсумида инерт материаллари (Эзилган тош, кум) иситиш:

– Йул курилишида (асфалт ишлаб чикаришда):

Ёгоч ва ёгочни кайти ишлаш саноати корхоналари:

– куритиш камераларида ёгочни куритиш:

– когоз ва когоз саноати:

Кишлок хужалиги корхоналари:

– саноат буг генераторлари билан термик буг билан ишлов бериш:

– кишлок хужалиги зараркунандаларини ёкотиш:

Озик-овкат саноати корхоналари:

– Гуштни кайта ишлаш ва колбаса махсулотлари:

– Пиво ишлаб чикариш:

– озик-овкат махсулотларини кайта ишлаш ва таёрлаш:

Электр буг генераторларини ишлатиш куйхатга олинган жойлар билан чегараланмайди.

Электр саноат буш генераторлари билан боглик хар кандай хизматларни такдим этамиз.

Сизнинг илтимосингиз буйча биз турли кувватлардаги дизель, газли саноат буг генераторларини сифатли, кафолатли таъмирлаш, таъмирлаш ва демонтаж киламиз.

Дизель, газ ва электр буг генераторларининг узига хос хусусиятлари мижозларга корхонанинг эхтиёжлари учун буг ва иссикликни ишлаб чикариш ва етказиб бериш билан боглик куплаб технологик муаммоларни ечишда ёрдам бериши мумкун.

Бизни контактлар булимида курсатилган ракамларга кунгирок килинг!

Узбекистонда саноат буг генераторини олишни истасангиз – Server Service сизга ёрдам беради.

Tanlash